Privacybeleid Amaxwire

Amaxwire geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Amaxwire. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/06/2021, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacy contactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het eind van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webhosting, servers & dns

Wij maken gebruik van de webhosting-, dns en e-maildiensten van Versio.nl, Clouding.io, Godaddy, Cloudflare en Amazon. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en zullen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Zij kunnen echter metagegevens verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze partners hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en oneigenlijk gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Deze partners zijn verplicht tot geheimhouding krachtens de overeenkomst die wij met hen hebben.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze websites en eventuele nieuwsbrieven faciliteert. Elke bevestigingse-mail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en emailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die u van onze website ontvangt, vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u op deze link klikt zult u niet langer geautomatiseerde emails van onze website ontvangen, let op dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt MailChimp informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden.

Amazon AWS SES Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Amazon ses. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Amazon ses heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verwerkers van betalingen

Mollie Voor het afhandelen en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Stripe.com Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe.com. Stripe.com verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe.com behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe.com deelt persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit). Alle bovenstaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Stripe.com's diensten waarvoor zij derden inschakelen. Stripe.com zal uw gegevens niet langer bewaren dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

TrustPilot Wij verzamelen beoordelingen via het platform van TrustPilot . Als u een beoordeling achterlaat via TrustPilot bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. TrustPilot deelt deze informatie met ons zodat wij de recensie aan uw bestelling kunnen koppelen. TrustPilot publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan TrustPilot contact met u opnemen om een toelichting op uw recensie te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een recensie achter te laten, zullen wij uw naam en e-mailadres met TrustPilot delen. Zij zullen deze gegevens alleen gebruiken om u uit te nodigen een beoordeling achter te laten. TrustPilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. TrustPilot behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor de uitvoering van haar dienstverlening en wij hebben TrustPilot hiervoor toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening waarvoor TrustPilot derden inschakelt.

Transport en logistiek

PostNL Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het van belang dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst van levering. In het geval PostNL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze gegevens met deze partijen delen.

DHL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het van belang dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens met als enig doel het uitvoeren van de overeenkomst van levering. Indien DHL onderaannemers inschakelt, zullen zij deze gegevens met deze partijen delen.

GLS Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van GLS. Voor een succesvolle levering is het van belang dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens met als enig doel de overeenkomst van levering uit te voeren. In het geval GLS onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

DiverseTransportbedrijven Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van diverse transportbedrijven om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats delen met deze verschillende transportbedrijven. Deze gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat het transportbedrijf onderaannemers inschakelt, zal het transportbedrijf uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens met als enig doel u onze diensten te verlenen. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - niet op basis van een verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan het voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden hebben allen een geheimhoudingsplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel om u te voorzien van onze diensten en/of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonsgebonden informatie. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens met als doel het verlenen van medewerking aan fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt om daaraan mee te werken, maar zullen wij, op grond van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw cliëntprofiel bijhouden en bewaren totdat u aan ons kenbaar maakt dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van de geldende Spaanse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mail adres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in geval van een verzoek om vergeten te worden houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onjuist behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht op inzage in de door ons verwerkte gegevens die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op correctie

U behoudt te allen tijde het recht op correctie van de door ons verwerkte gegevens die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt om een dergelijke aanpassing verzoeken bij onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht op beperking van de door ons verwerkte gegevens die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon. U kunt deze beperking vragen aan onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens is beperkt totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de door ons verwerkte gegevens die met uw persoon in verband staan of tot uw persoon herleidbaar zijn, worden verwerkt door een derde van uw keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de eerdere veiligheid van de gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van verzet en andere rechten

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door derden in opdracht van ons. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij elke verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Verwijderen van uw gegevens

Indien u uw account wenst te verwijderen, kunt u dit te allen tijde doen. U kunt dit zelf doen door in te loggen, naar uw profiel te gaan via 'Dashboard' > 'Uw persoonlijke gegevens' en vervolgens te klikken op 'Uw profiel verwijderen?' en de instructies te volgen om uw gegevens te verwijderen.

Wijzigingen in privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Amaxwire, de slimme manier om online op te vallen
Heb je nog geen account? Meld je direct aan!

Ontdek het potentieel van je nieuws! Krijg je nieuws onder de aandacht van journalisten, bloggers en influencers. En vergroot je online aanwezigheid in no-time.

Registreren   Inloggen