Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden en Wijzigingen.
Telkens wanneer u gebruik maakt van of toegang verschaft tot deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, als u gebruik maakt van een bepaalde dienst op of via deze website, bent u onderworpen aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op deze diensten en zij zullen worden opgenomen door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden. Zie ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen.

2. Onze Dienst.
U stemt ermee in dat de eigenaars van deze website zich het recht voorbehouden en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, deze website en zijn diensten kunnen wijzigen of stopzetten of de door u verstrekte gegevens tijdelijk of permanent kunnen verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, het wissen, het niet opslaan, de onnauwkeurigheid of de onjuiste levering van gegevens of informatie.

3. Uw Verantwoordelijkheden en Registratie Verplichtingen.
Om deze website te gebruiken, moet u zich op onze site registreren, ermee instemmen waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en ten minste dertien (13) jaar of ouder zijn. Wanneer u zich registreert, gaat u uitdrukkelijk akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden en zoals die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd en hier beschikbaar zijn.

4. Privacybeleid.
Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die wij kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid.

5. Registratie en Wachtwoord.
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik via uw registratie en/of login, ongeacht of dit door u is geautoriseerd of ongeautoriseerd. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik of uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

6. Uw gedrag.
U gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, of het nu gaat om tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of grafieken, video of ander materiaal ("Inhoud"), publiekelijk of privé verstrekt, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Inhoud verstrekt of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat onze website u kan blootstellen aan Inhoud die aanstootgevend of beledigend kan zijn. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de Inhoud die op deze website verschijnt, noch voor enige fout of weglating.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u, bij het gebruik van deze website of van enige dienst die wordt aangeboden, niet zult:
(a) enige Inhoud zult verstrekken of enig gedrag zult vertonen dat onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, kwellend, stalkend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, beledigend, aanstootgevend, pornografisch is, ontworpen is om deze website of enige geleverde dienst te verstoren of te onderbreken, geïnfecteerd is met een virus of andere destructieve of schadelijke programmeringsroutine, aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of in strijd kan zijn met een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet;
(b) u uit te geven voor een andere persoon of entiteit of uw connectie met een andere persoon of entiteit verkeerd voor te stellen, of de oorsprong van door u verschafte Inhoud te vervalsen of anderszins te verbergen of verkeerd voor te stellen;
(c) gegevens over andere gebruikers te verzamelen of te oogsten;
(d) deze website en enige Inhoud of dienst aan te bieden of te gebruiken op een commerciële manier of op een manier die junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame zou inhouden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
(e) enige Inhoud te verschaffen die aanleiding kan geven tot onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die kan bestaan uit of beschouwd kan worden als een schending van enige lokale, nationale of internationale wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, patent of handelsgeheimen.

7. Indiening van Inhoud op deze Website.
Door het verstrekken van enige Inhoud aan onze website:
(a) stemt u ermee in ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie te verlenen (met inbegrip van alle morele rechten of andere noodzakelijke rechten) om de inhoud te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te distribueren, uit te voeren, te promoten, te archiveren, te vertalen en afgeleide werken en compilaties te maken, geheel of gedeeltelijk. Een dergelijke licentie is van toepassing op alle vormen, media en technologieën die bekend zijn of later worden ontwikkeld;
(b) u garandeert en verklaart dat u over alle wettelijke, morele en andere rechten beschikt die nodig kunnen zijn om ons de licentie te verlenen die in deze Sectie 7 wordt uiteengezet;
(c) u erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben (maar niet verplicht zijn), naar eigen goeddunken, om publicatie te weigeren of om Inhoud die u verstrekt te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren, op elk moment en om elke reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
(d) u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet kunnen garanderen dat uw persbericht (PR) of nieuwsbericht wordt doorgegeven aan andere (derde) media of dat het wordt opgepikt, wordt gebruikt of wordt gepubliceerd door andere (derde) media.

8. Diensten van derden.
Goederen en diensten van derden kunnen worden geadverteerd en/of beschikbaar worden gesteld op of via deze website. Vertegenwoordigingen met betrekking tot producten en diensten die door derden worden geleverd, vallen onder het beleid en de verklaringen van deze derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor of verantwoordelijk op enige wijze voor uw handelingen of interactie met derden.

9. Schadeloosstelling.
U gaat ermee akkoord ons, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten, adverteerders, partners en co-branders schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij kan worden ingediend en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw gedrag of verbinding met deze website of dienst, uw levering van inhoud, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES.
U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ALLE GELEVERDE DIENSTEN OF INHOUD (DE "DIENST") BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN AAN U WORDT GELEVERD OP UW EIGEN RISICO. HET WORDT U VERSTREKT "ZOALS HET IS" EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF VAN WELKE AARD DAN OOK, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, DAT ENIG DEEL VAN DE DIENST ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, TIJDIG, VEILIG, ACCURAAT, BETROUWBAAR, VAN ENIGE KWALITEIT ZAL ZIJN, NOCH DAT ENIGE INHOUD OP ENIGERLEI WIJZE VEILIG IS OM TE DOWNLOADEN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH WIJ, NOCH ENIGE DEELNEMER AAN DE SERVICE PROFESSIONEEL ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK GEEFT EN DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJK ADVIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS EN ZONDER ONZE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK.

Sommige jurisdicties kunnen niet toestaan disclaimers van impliciete garanties en de bovenstaande disclaimer kan niet van toepassing zijn op u alleen als het betrekking heeft op impliciete garanties.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICATIEVE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT OF VOORTVLOEIEND UIT
(I) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE,
(II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN EEN TRANSACTIE DIE VIA DE SERVICE IS AANGEGAAN,
(III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSOVERDRACHTEN,
(IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST,
(V) DAT UW BERICHT NIET ZAL WORDEN HERPLAATST OP ANDERE MEDIA OF ZAL WORDEN OPGEPIKT DOOR ANDERE MEDIA.
(VI) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE DIENST.

Wij zijn niet verantwoordelijk, en kunnen dat ook niet zijn, voor de nieuws- en public relationsberichten die op deze website en diensten worden geplaatst. Indien u van mening bent dat een bericht niet op ons platform thuishoort, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

12. Voorbehoud van rechten.
Wij behouden ons al onze rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij kunnen hebben op onze website, de inhoud ervan en de goederen en diensten die kunnen worden geleverd. Het gebruik van onze rechten en eigendommen vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij verlenen u geen impliciete of expliciete licenties of rechten door diensten aan u ter beschikking te stellen en u zult geen rechten hebben om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. Kennisgeving van schending van het auteursrecht.
Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die zou worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u contact opnemen met onze auteursrechtagent op het volgende adres: [email protected]

14. Toepasselijk recht.
U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of onze producten of diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflictenrecht. Door deze website en service te registreren of te gebruiken, stemt u in en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van het graafschap of de stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt.

15. Diverse informatie.
(i) In het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met enige wet op grond waarvan enige bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden zal geldig en intact blijven; (ii) Het falen van een van de partijen om enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van die partij en dat recht zal in stand blijven; (iii) Het falen van een van de partijen om enig recht onder dezerecht en dat recht zal volledig van kracht blijven; (iii) U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of tegenstrijdige wetgeving, elke claim of zaak die voortvloeit uit deze website of haar diensten moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of zaak is ontstaan of de claim zal voor altijd worden uitgesloten; (iv) Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen en wij zullen worden ontheven van enige verdere verplichting.

Amaxwire, de slimme manier om online op te vallen
Heb je nog geen account? Meld je direct aan!

Ontdek het potentieel van je nieuws! Krijg je nieuws onder de aandacht van journalisten, bloggers en influencers. En vergroot je online aanwezigheid in no-time.

Registreren   Inloggen